Privacyverklaring

SDB Vitrinebouw BV (hierna te noemen: ‘SDB’), gevestigd aan Vinkenveld 6B 3, 5249 JP in Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

SDB Vitrinebouw BV

Vinkenveld 6B

5249 JB Rosmalen

Telefoon: +31 (0)73 6339133

Email: info@sdb.nu

Info: www.sdb.nu

De persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder de persoonsgegevens die we verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummers
 • – E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Om uw betaling af te handelen
 • – Om u onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te kunnen sturen
 • – Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • – Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • – Om goederen en diensten bij u of uw klant te kunnen te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw persoonsgegevens zoals hiervoor vermeld bewaren we voor een termijn van 15 jaar.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

We verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We hebben verwerkersovereenkomsten met deze partijen gesloten met afspraken over de omgang met onze data. In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

De cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin we u uitleggen waarom we cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze dienst vatten we op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met derden die cookies plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben we geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer ze deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover we van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@sdb.peprojects.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. We wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sdb.peprojects.net.

Contactformulier en nieuwsbrief

We bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier. Daarbij vragen we u diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

We publiceren uw klantgegevens niet.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben we Google niet toegestaan om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. We laten de IP-adressen niet anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is geldig sinds 25 mei 2018.

PRIVACY STATEMENT

SDB Vitrinebouw BV (“SDB”) located at Vinkenveld 6B, 5249 JP in Rosmalen, is responsible for the processing of personal data as explained in this privacy statement.

Contact details:

SDB Vitrinebouw BV

Vinkenveld 6B

5249 JP Rosmalen

Telephone:+31 (0)73 6339133

E-mail: info@sdb.nu

Info: www.sdb.nu

The personal data we process

SDB processes your personal data as a result of the fact that you make use of our services and/or because you have provided them to us yourself. An overview of the personal data we process is set out below:

 • – First name and surname
 • – Address details
 • – Telephone number
 • – E-mail address

The purpose for and the basis on which we process personal data

SDB processes your personal data for the following purposes:

 • – Processing your payment
 • – Sending our newsletter and/or advertising leaflet
 • – Contacting you by telephone or e-mail if this is necessary in order to provide our service
 • – Informing you about changes to our products and services
 • – Being able to deliver goods or services to you or your customer

The period for which personal data is retained

SDB does not retain your personal data longer than strictly necessary. We retain your personal data as set out above for a period of 15 years.

Sharing personal data with third parties

SDB only discloses data to third parties if needed for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.We have concluded a processor’s agreement with these parties in order to make arrangements about how our data is used. Social media buttons are incorporated in our service. That way, the administrators of these services collect your personal data.

Cookies or similar technologies we use

Our website uses cookies. When you visit our service for the first time, you are shown a message that explains why we use cookies. If you continue to use our service, we regard that as your consent to the use of cookies.

A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical functioning of the website and for your ease of use. They ensure that the website works as it should and that your preferred settings, for example, are remembered. They also enables us to optimise our website. You can opt out of cookies by changing the settings of your Internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all previously saved information through the settings of your browser.

We have made arrangements about the use of cookies and applications with third parties that install cookies. Nevertheless, we do not have full control over what the provider of these applications do with the cookies when they read them. For more information about these applications and how they handle cookies, please consult the privacy statements of these parties (please note that they can change on a regular basis).

Inspecting, correcting or deleting data

You have the right to inspect, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw any consent for or object to the processing of your personal data by SDB and you also have the right of data portability. This means that you can submit a request to us to send your personal data that we hold in a computer file to you or to another organisation, in accordance with your instructions.

You can submit a request for inspection, correction, deletion or transfer of your personal data or withdraw your permission for or object to the processing of your personal data by e-mail to info@sdb.peprojects.net. To ensure that the request for inspection has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of ID along with the request. In this copy, you can black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN). This is to protect your privacy.

We respond to your request as quickly as possible, yet within four weeks. SDB further wishes to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority [Autoriteit Persoonsgegevens]. To do so, use the link below: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

How we protect personal data

SDB takes personal data protection very seriously and we, therefore, take appropriate measures to protect your personal data against misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure, and unauthorised alteration. If you feel that your data is not protected securely or if there are signs of misuse, please contact our customer service department on info@sdb.peprojects.net.

Contact form and newsletter

Through our service, we offer you the possibility to send us questions on a contact form, asking you to complete various details in order to be able to process your question. You decide which information you provide. The personal data you submit to us is kept for as long as the nature of the form or the contents of your e-mail allows in order to fully respond to and process them.

We offer a newsletter in which we inform those interested about our products and/or services. Each newsletter contains a link to unsubscribe from the service. Your e-mail address is automatically added to the subscription list.

Publication

We do not publish your client data.

Google Analytics

We use Google Analytics to track how visitors use our service. We have concluded a processor’s agreement with Google in order to make arrangements about how our data is used. We have not given Google permission to use the Analytics information for other Google services. Furthermore, we do not anonymise IP addresses.

Changes to this privacy statement

We reserve the right to make changes to this privacy statement. We recommend consulting this privacy statement on a regular basis, to keep yourself informed of any changes.

This privacy statement comes into effect on 25 May 2018.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

SDB Vitrinebouw BV (im Folgenden bezeichnet als “SDB”) mit Sitz in Vinkenveld 6B, 5249 JP Rosmalen, Niederlande, ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne dieser Datenschutzerklärung verantwortlich.

Kontaktdaten:

SDB Vitrinebouw BV

Vinkenveld 6B

5249 JP Rosmalen

Telefon:+31 (0)73 6339133

E-Mail: info@sdb.nu

Info: www.sdb.nu

Von uns verarbeitete personenbezogene Daten

SDB verarbeitet personenbezogene Daten, die durch Ihre Nutzung unserer Dienstleistungen erhoben werden und/oder die Sie uns selbst übermittelt haben. Wir verarbeiten die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:

 • – Vor- und Nachname
 • – Adresse
 • – Telefonnummer
 • – E-Mail-Adresse

Grundlage und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten

SDB verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:

 • – um Ihre Zahlung abzuwickeln,
 • – um Ihnen unseren Newsletter und/oder Werbung zuzusenden,
 • – um telefonisch oder per E-Mail mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können, wenn dies zur Erbringung unserer Dienstleistungen notwendig ist,
 • – um Sie über Änderungen unserer Dienstleistungen oder Produkte zu informieren,
 • – um Ihnen oder Ihren Kunden Produkte oder Dienstleistungen zu liefern.

Dauer der Aufbewahrung personenbezogener Daten

SDB speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt notwendig. Wir bewahren Ihre oben angegebenen personenbezogenen Daten für die Dauer von 15 Jahren auf.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

SDB gibt ausschließlich dann personenbezogene Daten an Dritte weiter, wenn dies für die Ausführung unseres Vertrags mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung notwendig ist.Wir haben einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit diesen Dritten geschlossen, in dem wir Vereinbarungen über den Umgang mit unseren Daten getroffen haben. Im Rahmen unserer Dienstleistungen machen wir von Social-Media-Schaltflächen Gebrauch. Über diese Schaltflächen erheben die Betreiber dieser Dienste personenbezogene Daten von Ihnen.

Cookies und vergleichbare von uns eingesetzte Techniken

Auf unserer Website machen wir von Cookies Gebrauch. Wenn Sie unseren Dienst erstmals besuchen, wird Ihnen eine Meldung angezeigt, in der wir erläutern, warum wir Cookies einsetzen. Durch die weitere Nutzung unseres Dienstes erteilen Sie uns Ihre Einwilligung zu dieser Nutzung von Cookies.

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die bei Ihrem ersten Besuch unserer Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die von uns verwendeten Cookies sind notwendig, um die technische Funktion der Website zu gewährleisten und um Ihnen einen guten Benutzerkomfort zu bieten. Sie sorgen dafür, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert und dass beispielsweise Ihre Voreinstellungen erhalten bleiben. Außerdem können wir mithilfe der Cookies unsere Website optimieren. In den Einstellungen Ihres Browsers können Sie die Annahme von Cookies verweigern. Darüber hinaus können Sie über die Einstellungen auch alle bereits gespeicherten Informationen löschen.

Mit Dritten, die Cookies verwenden, haben wir Vereinbarungen über die Verwendung der Cookies und Anwendungen getroffen. Wir können jedoch nicht vollständig kontrollieren, wie die Anbieter dieser Anwendungen selbst mit den Cookies umgehen, wenn sie sie auslesen. Für nähere Informationen über diese Anwendungen und den Umgang dieser Dritten mit Cookies wird auf deren Datenschutzerklärungen verwiesen (bitte beachten Sie, dass diese Erklärungen regelmäßig geändert werden können).

Auskunft, Berichtigung und Löschung

Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten sowie auf deren Berichtigung und Löschung. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre eventuelle Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu widerrufen und gegen deren Verarbeitung durch SDB Widerspruch einzulegen; außerdem haben Sie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, dass Sie uns auffordern können, die personenbezogenen Daten, die uns von Ihnen vorliegen, in Form einer Computerdatei an Sie oder eine von Ihnen benannte Organisation zu übermitteln.

Senden Sie Ihren Antrag auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten, den Widerruf Ihrer Einwilligung oder Ihren Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an info@sdb.peprojects.net. Damit wir uns davon überzeugen können, dass der Antrag tatsächlich von Ihnen selbst gestellt wurde, senden Sie bitte eine Kopie Ihres Ausweises oder Reisepasses mit, in der Sie Ihr Lichtbild, die maschinenlesbare Zone (Zeilen im unteren Bereich der Karte bzw. des Passes) und die Ausweisnummer bzw. Reisepassnummer geschwärzt haben. Auf diese Weise schützen Sie Ihre Privatsphäre.

Wir werden Ihrem Antrag schnellstmöglich, auf jeden Fall aber innerhalb von vier Wochen Folge leisten. Im Übrigen weist SDB darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens) einzureichen. Verwenden Sie hierzu den folgenden Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wie wir personenbezogene Daten sichern

SDB nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und trifft geeignete Maßnahmen gegen Missbrauch, Verlust, unerlaubten Zugang, unerwünschte Veröffentlichung und unautorisierte Änderungen. Wenn Sie den Eindruck haben, Ihre Daten seien nicht gut gesichert, oder wenn Ihnen Hinweise auf einen Missbrauch vorliegen, setzen Sie sich bitte über unseren Kundendienst oder per E-Mail an info@sdb.peprojects.net mit uns in Verbindung.

Kontaktformular und Newsletter

Wir bieten über unseren Dienst ein Kontaktformular an, mit dem Sie Fragen an uns richten können. Dabei werden Sie um Angabe einiger Daten gebeten, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können. Sie bestimmen selbst, welche Daten Sie uns übermitteln. Die Daten, die Sie uns übermitteln, werden so lange aufbewahrt, wie es nach Art des Formulars oder Inhalts Ihrer E-Mail für die vollständige Beantwortung und Abwicklung notwendig ist.

Wir bieten einen Newsletter an, mit dem wir Interessenten über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren möchten. Jeder Newsletter enthält einen Link, über den Sie den Newsletter wieder abbestellen können. Ihre E-Mail-Adresse wird automatisch in den Verteiler des Newsletters aufgenommen.

Veröffentlichung

Ihre Kundendaten werden von uns nicht veröffentlicht.

Google Analytics

Wir machen von Google Analytics Gebrauch um zu registrieren, auf welche Weise die Besucher unser Dienstleistungsangebot nutzen. Mit Google haben wir einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag geschlossen, in dem wir Vereinbarungen über den Umgang mit unseren Daten getroffen haben. Wir haben es Google untersagt, die erhobenen Analytics-Daten für andere Google-Dienste zu verwenden. Darüber hinaus lassen wir die IP-Adressen nicht anonymisieren

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Wir empfehlen Ihnen darum, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, damit Sie über eventuelle Änderungen informiert sind.

Diese Datenschutzerklärung trat am 25. Mai 2018 in Kraft.